کاراته ، لیگ جهانی، سارا، سارابهمنیار، علی کریمی،
سارا بهمنیار و دومین طلای پیاپی  لیگ جهانی  (کاراته وان) ۱۴ مهر ۱۳۹۸

سارا بهمنیار و دومین طلای پیاپی لیگ جهانی (کاراته وان)

ستاره ی این روزهای کاراته ایران بازهم طلا گرفت. دختر گیلانی در راه المپیک 2020 توکیو