مدیریت بحران
اختصاص اعتبار برای مدیریت بحران رودسر ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

اختصاص اعتبار برای مدیریت بحران رودسر

۱۱ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان به طرح‌های حوزه مدیریت بحران شهرستان رودسر اختصاص یافت.