سیمان سبز دیلمان
یادداشت اول ؛ معرفی اجمالی کارخانه سیمان سبز دیلمان | از سهامداران تا ضررهای مالی ۱۵ مهر ۱۳۹۸
کارخانه سیمان دیلمان ؛ مضرات اقتصادی ، مشکلات زیست محیطی

یادداشت اول ؛ معرفی اجمالی کارخانه سیمان سبز دیلمان | از سهامداران تا ضررهای مالی

براساس اطلاعات منتشر شده میزان زیان انباشته کارخانه سیمان دیلمان 125 میلیارد تومان است