اتوبان
اتوبان مرگ ؛ راهی که قرار بود مردم سیاهکل را به آرامش برساند ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
یادداشت ؛ حمید خوش سیرت

اتوبان مرگ ؛ راهی که قرار بود مردم سیاهکل را به آرامش برساند

قرار بود اتوبان سنگر سیاهکل ، مسیری باشد تا شهرستان سياهكل به توسعه برسد و از بن بست خارج شده و همچنین مردم این شهر نیزبه آرامش برسند