درست در زمانيكه رهبری معظم انقلاب فرمودند كه هر كاري در جهت افزايش بيماري كرونا سيئه است و مصوبات ستاد ملي كرونا لازم الاجرا ميباشد همه مذهبي ها و هيات ها و مردم خود را ملزم به رعايت پروتكلهاي بهداشتي نمودند ولي سياست هاي چندگانه و متناقض اين ستاد مبني بر باز بودن همه راه ها و اتوبانهاي منتهي به شمال كشور مصادف با تعطيلي ها منجر شد تا حجم انبوهي از مردم راهي شمال كشور شوند.

سياست هاي متناقض ستادملي مبارزه باكرونا در رابطه با مراسم هاي عزاداري محرم و باز بودن جاده هاي شمال
درست در زمانيكه رهبری معظم انقلاب فرمودند كه هر كاري در جهت افزايش بيماري كرونا سيئه است و مصوبات ستاد ملي كرونا لازم الاجرا ميباشد همه مذهبي ها و هيات ها و مردم خود را ملزم به رعايت پروتكلهاي بهداشتي نمودند ولي سياست هاي چندگانه و متناقض اين ستاد مبني بر باز بودن همه راه ها و اتوبانهاي منتهي به شمال كشور مصادف با تعطيلي ها منجر شد تا حجم انبوهي از مردم راهي شمال كشور شوند.
هيات ها و تكايا و مساجد خود را ملزم به رعايت دستورالعمل ها ديدند و مراسم ها را برگزار نكردند و يا شديدترين محدوديت ها براي عزاداران گذاشتند.ولي ديدند كه مسافران به راحتي در كنار دريا و جنگل در حال تفريح هستند.وقتي استاندارخوزستان در شرايط قرمز كرونا جاده هاي استان را ميبندد و استاندارمازندران ميخواهد جاده هاي مازندران را ببندد و پيام ميرسد كه اختيار نداري!
و استاندارگيلان نميتواند جاده را ببندد و شرمنده كادردرمان ميشود و از مسافران خواهش ميكند كه نياييد!
ديگر خود مشخص است كه همانند جنگ بايد عده اي از همه چيز خود بگذرند تا عده اي ديگر راحت باشند!
وقتي دكترنمكي وزيربهداشتدرمانوآموزشپزشکي نميتواند حرف هاي خود را مبني بر بسته بودن جاده ها در ايام تعطيلي در ستادملي مبارزه باكرونا به نتيجه برساند چه بايد كرد؟
حال كه مسافرت هاي فله اي برقرار است چرا مراسم ها لااقل با شرايط ستاد كرونا اجازه برگزاري ندارند؟
فردا و بعد از افزايش آمار مبتلايان بايد ستاد كرونا پاسخگوي همه اين سياست هاي متناقض و اشتباه خود باشد.
بايد پاسخگو باشید
مجلس يازدهم بايد در اين مورد سوال ميكرد نه آنكه با چند سوال و جواب قانع ميشد!
به راستي كاري بايدكرد
جوانان و مذهبي ها و عزاداران گله مندند و اين كار اشتباه در تاريخ ثبت خواهد شد!

  • نویسنده : حمید خوش سیرت