طی روزهای گذشته جلسه ای بین یک فعال اینستاگرامی و نزدیکان یک نماینده تشکیل و برای جلب رضایت این فعال اینستاگرامی فعلا دوفقره وام 40میلیون تومانی باسود چهارصد(که دوروزه دریافت شد) با نامه ی نماینده اعطا شد.

شنیده های پایگاه خبری تحلیلی #درگیلان حکایت از این دارد که یکی از نمایندگان مجلس برای تبلیغات انتخاباتی و هزینه های تبلیغات به روش جالب وام با سود چهارصد ،به مبلغ چهل میلیون با یک ضامن!!! روی آورده است.

طی روزهای گذشته جلسه ای بین یک فعال اینستاگرامی و نزدیکان یک نماینده تشکیل و برای جلب رضایت این فعال اینستاگرامی فعلا دوفقره وام ۴۰میلیون تومانی باسود چهارصد(که دوروزه دریافت شد) با نامه ی نماینده اعطا شد.

 

حال اگر شما بعنوان یک شهروند به دفتر یکی از نمایندگان یا همین نماینده بروید در صورت دسترسی احتمالی به ایشان آیا چنین نامه ای بشما خواهند داد؟